Fra Trygdekontor og frem til i dag

For en del år tilbake ble NAV opprettet, vi må tilbake til 2001 hvor det hele startet. Den gangen hadde vi tre etater, som i dag er slått sammen til NAV. Det er tidligere Aetat, Sosialtjenesten og Trygdeetaten. Tanken var at en sammenslåing av disse etatene, ville gjøre tjenestene mer brukervennlige og effektive. Jeg har selv jobbet en del for NAV, innenfor kursvirksomhet. NAV kjøper inn slike tjenester, men holder også en del kurs selv. Dette er kurs som Jobbsøkerkurs, ulike fagkurs, og kurs for folk som har vært lenge utenfor ordinært arbeid.

Bondevik-regjeringen

Høsten 2001 startet det første arbeidet som skulle føre til dagens NAV, det var daværende regjering som ble ledet av statsminister Kjell-Magne Bondevik som startet prosessen som senere skulle bli NAV-etaten. Etter forslag fra Sosialkomiteen på Stortinget, ble det satt i gang et arbeid som skulle utrede muligheten for en felles statlig etat som skulle overta Aetat, Sosialtjenesten og Trygdeetaten sine oppgaver og plikter. Dette var starten på NAV-reformen.

Bakgrunnen for ønsket om omorganiseringen

Tanken var at man skulle samordne etatene, det var helt klart et behov for mer effektiv drift og koordinering mellom disse 3 etatene, altså Aetat, Sosialtjenesten og Trygdeetaten. Det overordnede målet og som skulle vektlegges i prosessen, var at dette skulle komme brukerne til gode. Nå skulle man få den hjelpen man trengte på et og samme sted, uten å være kasteballer i systemet.

Det ble satt opp tre hovedmål i arbeidet, eller rettere sagt hva man så for seg som et resultat av en felles etat. Det var nummer 1) Få flere ut i aktivitet og arbeid, slik at færre skulle være avhengige av stønad og sosialhjelp

2) En mer brukerrettet velferdsforvaltning, enn det man hadde med tre separate etater. 3) Mer effektiv forvaltning.

Regjeringen i 2002-2003 som ble kalt Bondevik II, leverte en stortingsmelding som et svar på det som Stortinget ønsket å ha utredet. Etter dette var prosessen i gang for alvor, dagens NAV var i støpeskjeen.

Det ble tidlig bestemt at hver enkelt kommune skulle ha et eget NAV-kontor, dette skulle være brukernes kontaktpunkt i alle typer saker. Man skulle få tildelt en egen dedikert saksbehandler, man skulle oppleve at man hadde en i NAV som kjente sine brukere og deres behov godt.

Inngangsdør

Den nye Arbeids- velferdsetaten skulle være en inngangsdør for brukerne, hvor man sikret at de lovfestede tiltakene man hadde krav på, skulle tilbys. Med dette mente man økonomisk sosialhjelp, rådgivning og arbeid med individuelle planer for hver enkelt bruker. Fra 2007 og 2012 har man endret noe, til også å gjelde kvalifiseringsprogram og hjelp til midlertidig bolig.

NAV er et tilbud om hjelp og veiledning til de som trenger det, man kan selv oppsøke NAV og be om en time. I de tilfeller NAV ikke har kompetanse eller trenger bistand fra andre etater, blir det et tverrfaglig samarbeid. Dette kan være etater som Barnevern, Helsevesen, kommunen bare for å nevne noen. Det er hele tiden brukerens sak som skal stå i sentrum, for å finne de beste løsningene i hvert enkelt tilfelle.

Author: Hedda