Det Norske oljeeventyret

Norge har sine fordeler og sine bakdeler på mange områder, men totalt sett er det ganske greit å bo her i landet. Den Norske økonomien er har jo med årene blitt ganske god og det igjen gjør att landet har blitt en av verdens rikeste land. Her har oljeindustrien gjort dette mulig, med funn av olje og gass på Norsk sokkel har man klart og samle opp store summer i det som før kaltes Oljefondet.

Den første oljen

Letingen etter olje startet opp på 60 tallet langs vår kyst og på slutten av 60 tallet ble det funnet det første drivverdige feltet som da fikk navnet Ekofisk. Man bestemte seg for å sette i gang med utvinningen av dette feltet ganske raskt, noe som ikke akkurat ligner politiske vedtak for det bruker å ta lang tid før de kommer til en beslutning. Men her så de nok mulighetene for å kunne tjene store penger inn i statskassa så det ble raskt behandlet.

Det ble fortsatt foretatt leting etter flere drivverdige felt og man fant stadig nye områder som man satte i gang med oljeutvinning i fra, dette løftet den Norske økonomien voldsomt oppover. Noe som igjen ga landet og folket trygghet med flere store investeringer innen de fleste områder i landet. Med så mange funn kom det andre utenlandske aktører med inn i bildet. De fikk konsesjoner og investerte stort ute på den Norske sokkelen som igjen ga Norge store inntekter. Dette igjen førte til at Norge utviklet det meste av teknologien som trengtes ute på feltene på sin måte.

Veien videre

Det trengtes mange godt skolerte og kvalifiserte mennesker innen alle felt i oljeindustrien og man satte raskt i gang med kvalifisering og utdanning flere steder i landet. Den Norske industrien omstilte seg også raskt til å rette sine virksomheter inn mot oljeindustrien. Dette igjen gjorde jo at det ble flere og flere jobber og industrien gikk så det suste.

Veien videre

Oljeindustrien ble raskt den største og mest dominerende innen den Norske økonomien, dette førte jo til enorme inntekter til staten med eksport og investeringer. Man regner med i dag at det sysselsettes omtrent 200 000 personer innen dette feltet så behovet for mange mennesker er stort.

Gass

Når oljeeventyret startet opp her i landet hadde man allerede startet med å lete etter gass i Europa og utenfor Nederland fant man ett enormt gassfelt. Dette medførte til at tankene om gass også på Norsk sokkel kunne finnes og det Amerikanske selskapet ExxonMobil og det Nederlandske Shell som sto for funnet spurte så de andre nordiske landene om å starte opp med leteboring.

Gass

Gassfelt ble funnet flere steder på den Norske sokkelen og industrien fikk igjen en stor opptur og Norge gikk så det suste videre. Dette har igjen medført til mange goder for det Norske folket som mange andre land ikke har klart, det er jo selvfølgelig baksider med dette å men fordelene er nok ganske mange flere. Oljefondet eller Statens Pensjonsfond Utland som det heter i dag, har sikret oss økonomisk i lang tid fremover.

Author: Hedda