Barnehagetilbud

Norge har et godt utbygget barnehagenett, for en del år tilbake ble det bestemt politisk at vi skulle ha det som kalles for «Full barnehagedekning» I praksis er det slik at ikke alle barn er i barnehage, en del er hos det som ofte kalles en dagmamma Men noen også er hjemme hos mor eller far, men ofte må den ene eller begge av foreldrene ut i jobb. Det er derfor avgjørende at man har et tilbud for å dekke behovet for barnepass, det finnes også barneparker. Barnepark er et tilbud hvor barna kan være noen timer hver dag, altså ikke hele dagen som i en barnehage. Jeg har selv barn som nå er blitt voksne, de gikk både i barnepark og barnehage. Samfunnet har blitt slik at de fleste familier er avhengige av at begge foreldre jobber, da er det flott at slike tjenester er på plass og fungerer.

Organisering av barnehager

Det som er det mest viktige med en barnehage, er at det skal være en sosialiseringsarena for barnet. Det at mor og far er på jobb, er bare en praktisk utfordring og barnehagen er ikke et oppbevaringssted. Det skal være et pedagogisk opplegg, med læreplaner for de ulike aldersgruppene.

Det skal avholde samtaler med foreldre, slik som man senere i liver møter i skolen. Samarbeid barnehage og foreldre er svært viktig, til det beste for barnet.

Det er personell som er utdannet til å gi omsorg, tilsyn og ikke minst bidra til at barnet utvikler seg og er i aktivitet. Mange av de som jobber i barnehager, er utdannet som barne- og ungdomsarbeider med fagbrev.

Ulike opplegg og eiere

I Norge er det ulike aktører som driver barnehager, det mest vanlige er kommunalt drevne. Men det kommer også flere og flere private barnehager, særlig har dette økt etter at avgjørelsen om full barnehagedekning ble tatt.

Med private barnehager, menes at den drives av en bedrift, foreldregrupper eller en menighet. Uansett eierskap og driftsopplegg, de er alle sammen regulert av samme bestemmelser og regelverk. Dette for å sikre kvaliteten på tjenestene og barnas rettigheter.

Ulik dekning fra kommune til kommune

Målet er full barnehagedekning over hele landet, men det er noe ulikt fra kommune til kommune. Men de siste årene har man nok kommet så godt som 100% i mål, men dette svinger noe fra år til år.

Kontantstøtte er noe som har eksistert i mange år, dette er en ordning som gjør det mulig for foreldre og bli lenger hjemme med barnet. Det er penger som utbetales til foreldre som velger å ikke benytte seg av eksternt barnepass.

Barnetrygd er noe annet, dette betales uansett om barnet er i barnehage eller ikke. Barnetrygden ble innført i

Barnetrygd

Ordningen med barnetrygd, skriver seg tilbake til 1946. Men det er mye som har endret seg siden den gang. I dag er det slik at man mottar barnetrygd fra måneden etter barnet er født, til barnet fyller 18 år. Tidligere fikk man kun barnetrygd fra og med barn nummer to, men fra 1970 ble dette endret.

Author: Hedda